ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာ ခ်စ္ျခင္း ဘ ေလာ႔ဂ္

ကြ်န္မတုိ႔ ဘ ေလာ႔ဂ္တြင္ ပါရွိေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားက သင္ေန႔စဥ္ ခရစ္ေတာ္ႏွင္႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္ ခြန္အားျဖစ္ေစမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ဘ ေလာ႔ဂ္ ေဆာင္းပါးမ်ား မၾကာမွီ လာမည္ ေမွ်ာ္

မၾကာမွီလာမည္ ေမွ်ာ္

ကြ်န္မတုိ႔ မိသားစုႏွင္႔ ဆက္သြယ္ပါ

ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ လက္ကုိကုိင္ကာ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔ ညီညႊတ္ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀အသက္တာအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ရန္

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္း သင္ခန္းစာကုိ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင္႔ စတင္ၿပီးေနရာတြင္ ၿပီးဆုံးသည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အြန္လုိင္းနွင္႔ ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။