MARABA DA ZUWA AL’UMMAN MU

Muraɗin zuciyar mu shine mu tanada maki kayakin yin binciken Littafi mai Tsarki, wanda ke nan a harsuna fiye da ashirin, tare da taimakon ki ki kafa ko ki samu al’umman mata masu kauna a yankin ku

MENENE LOVE GOD GREATLY?

Love GOD Greatly kungiya ne da ke taimakon mata su kaunaci Allah da dukan rayuwan su… ta wurin binciken Littafi mai Tsarki, fassara, mace ɗaya a lokoci guda

ZUCIYAR MU DA KE INGIZA KARFIN HIDIMAR MU

Wanda ta kafa Love GOD Greatly, Angela Perritt, ta yi bayani akan kuzarin ta domin wannan hidiman, da kuma yalwatan kaunan Allah domin matan dukan duniya.

SADU DA MASU FASSARA

Love GOD Greatly na ba da zarifin sauke litattafen bincike a cikin fiye da harsuna 20 daga yanan gizo. Wannan ta wurin hanyan mata da dama daga dukan faɗin duniya waɗanda suke fassara binciken Love GOD Greatly zuwa harshen su. Ki kalli bidiyon domin ki ji labaren su.

LABARIN MU

Taimakon mata su kaunaci Allah da rayuwan su…

ta wurin binciken Littafi mai Tsarki, fassara, mace ɗaya a lokoci guda.

MU HAƊA KAI

Cikin kauna muna haɗa hannu domin wannan manufar…
domin mu kaunaci Allah sosai da rayuwan mu…

Love GOD Greatly ya na farawa ne da shirin karanta Littafi mai Tsarki mai sauki, amma ba mu tsaya a nan ba. Mu na son haɗuwa a gidaje da Iklisiyoyi, saura kuma na haɗuwa da sauran mata ta yanan gizo a dukan faɗin duniya.

BUKATAN

Mu na gayyatan ki ki wuce littafin ki zama abokin tarayya domin taimakon fassaran wannan binciken

BINCIKEN LITTAFI MAI TSARKI

Akwai shi a cikin Hausa!

MAI CETO DA AKA YI ALKAWARI

DAGA KARAYA ZUWA SABONTA

BA A YI MU DOMIN RAYUWAN KAƊAICI BA

YA NA GANI, YA SANI, YA NA KULA

Muhimmancin addu’a

KI ZAƁI ALLAH A MAIMAKON WANNAN DUNIYA

RAYUWAN DA KE MIKAKKE

TABBACIN RAYUWAN MU NA HAR ABADA

Kyauta mafi girma

Bangaskiya Bisa Kamili

A CIKIN YESU KI KE

ABOKANTAKA

TUN FIL’AZAL

BISHARAN MARKUS

MAI KAWAS DA KUNYA

MADAWWAMIN YARJEJENIYA

YESU NE KOMAI NAMU

SANIN KAUNA

CIKIN IKO

FARGABA DA TASHIN HANKALI

TASHIN MATATTU

KUSANTA

ALBARKU

ESTA

KALMOMI SU NA DA
MUHIMMANCI

TAFIYA CIKIN NASSARA

MIKA

KAUNA MAI AMINCI

ZAƁI KARFIN ZUCIYA

MAI CETO

ALKAWURAN ALLAH

YUNUSA

GASKIYA BISA ƘARYA

1 DA 2 TASALONIKAWA

YAKUBU

FILIBIYAWA

1 DA 2 TIMOTI

AN SANYAR DUKA

RUT

WAƊANDA SUKA KARAYA DA WAƊANDA AN FASHE SU

TAFIYA CIKIN HIKIMA

AN GAFARTA MAKA

DAUDA

MAI-WA’AZI

GIRMA TA HANYAN ADU’A

KI HAƊA KAI DA KUNGIYAN LOVE GOD GREATLY

Ki shiga kungiyan mu a Facebook, domin yin bincike a yanan gizo tare da sauran mata a harshen ki