Our Story

We hope our testimonies below will give you
inspiration and encouragement.

Stories Coming Soon

Coming Soon

GIA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi nối vòng tay lớn và liên kết lại cho mục đích….
Yêu Chúa Hết Mình, hết đời sống chúng tôi….

Love God Greatly bắt đầu với một kế hoạch đọc kinh thánh đơn giản, nhưng chúng tôi không dừng lại ở đó. Chúng tôi muốn tập họp ở nhà hoặc những nhà thờ trong vùng, trong khi những người khác kết nối online với những ngưỡi phụ nữ trên toàn cầu.