<a href="https://lovegodgreatly.com/vietnamese/give/">Đóng Góp</a>

THIỆN NGUYỆN VÀ PHI LỢI NHUẬN

Ngân quỹ của Hội truyền giáo LGG được hỗ trợ bởi những mạnh thường quân và được tích luỹ từ nguồn bán tài liệu nghiên cứu Kinh thánh trên mạng. LGG là một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) và được điều hành bởi một hội đồng quản trị.

100% quỹ bán tài liệu nghiên cứu Kinh thánh được quyên góp vào ban mục sư để giúp chúng tôi phiên dịch mỗi tài liệu sang hơn 20 thứ tiếng. Nhằm duy trì mục đích giúp đỡ chị em yêu thương Thiên chúa qua từng bài học, chúng tôi đã phân phát gần chục ngàn tài liệu cho phụ nữ khắp thế giới.

Các bạn có sẵn lòng giúp chúng tôi trang bị thêm nhiều phụ nữ ở nhiều quốc gia bằng nhiều thứ tiếng hơn nữa không?