NICEJSKÉ VIEROVYZNANIE

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z panny Márie a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.

Biblia je Božie neomylné Slovo.
Boh je Trojjediný: Otec, Syn a Duch Svätý.
Ježiš je Boh, narodil sa z panny, žil v ľudskom tele bez hriechu, svojou smrťou na kríži priniesol zmierenie, bol vzkriesený a vstúpil na nebo.
Všetci ľudia zhrešili a nemajú slávy Božej.
Spasení sme jedine vierou, jedine milosťou, jedine skrze Krista.
Duch Svätý prebýva vo veriacich a umožňuje im žiť kresťanský život.
Kristus sa vráti, aby súdil živých i mŕtvych.
Vzkriesenie tela: večný život pre všetkých pravých veriacich v nebi a večný trest pre všetkých neveriacich v pekle.
Cirkev tvoria praví veriaci z každého kmeňa, jazyka a národa.
Veriaci dostali príkaz, aby hlásali evanjelium všetkým ľuďom.

PRIDAJ SA K NÁM

Naplnené láskou a držiac sa za ruky sa spájame s rovnakým cieľom …
milovať Boha nesmierne naším životom …

Miluj Boha nesmierne začína jednoduchým plánom čítania Biblie, ale tým to nekončí. Rady sa zhromažďujeme v domácnostiach a kostoloch na miestnej úrovni, alebo sa spájame online so ženami po celom svete.