VYZNÁNÍ VÍRY

Naše poslání pomáhat ženám, aby ve svém životě milovaly Boha nesmírně, vychází a je ovlivněno naší vírou v Boha a tím, jak se nám skrze Bibli zjevil.

Zde je krátké shrnutí toho, co považujeme za pravdivé:

NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Věříme v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
všeho viditelného i neviditelného.

Věříme v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
zrozeného z Otce přede všemi věky,
Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha,
zrozený, ne stvořený, jedné podstaty s Otcem.
Skrze něho všechno je stvořeno.

On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.

Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.
Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma; vstoupil do nebe a sedí po pravici Otce.
Znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází.
S Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován.
A mluvil ústy proroků.

Věříme v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.

Vyznáváme jeden křest na odpuštění hříchů.

Očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Amen

SHRNUTÍ PŘESVĚDČENÍ VÍRY:

Bible je Boží neomylné Slovo.
Bůh existuje jako tři v jednom: Otec, Syn a Duch svatý.
Ježíšovo božství, panenské narození, bezhříšné lidství, smírná(pokojná?) smrt na kříži, tělesné vzkříšení a nanebevstoupení.
Všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy.
Spása je pouze z milosti, pouze z víry v samotného Krista.
Duch svatý přebývá ve věřících a zmocňuje je, aby žili křesťanským životem.
Kristus se vrátí, aby soudil živé a mrtvé.
Vzkříšení těla: věčný život pro všechny skutečné věřící v nebi a věčný trest pro všechny nevěřící v pekle.
Církev je složena ze skutečných věřících ze všech kmenů, jazyků a národů.
Věřícím je přikázáno, aby s ostatními sdíleli dobrou zprávu evangelia.

PŘIDEJTE SE

Miluj Boha Nesmírně začíná jednoduchým plánem čtení, ale tím naše služba nekončí. Rády se spolu setkáváme, ať už doma nebo v místní církvi, zatímco některé skupinky studují společně přes internet a vytváří tak společenství žen z různých částí světa.