ကြ်န္မတုိ႔၏ ဇာတ္လမ္းမ်ား

ေအာက္တြင္ ပါရွိေသာ ကြ်န္မတုိ႔၏ ဇာတ္လမ္းမ်ားက သင္႔အတြက္ ခြန္အားယူစရာ သင္ယူစရာ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။

ဇာတ္လမ္းမ်ား မၾကာမွီလာမည္ ေမွ်ာ္

မၾကာမွီလာမည္ ေမွ်ာ္

ကြ်န္မတုိ႔ မိသားစုႏွင္႔ ဆက္သြယ္ပါ

ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင္႔ လက္ကုိကုိင္ကာ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔ ညီညႊတ္ၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀အသက္တာအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ရန္

ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာခ်စ္ျခင္း သင္ခန္းစာကုိ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း အစီအစဥ္ျဖင္႔ စတင္ၿပီးေနရာတြင္ ၿပီးဆုံးသည္မဟုတ္ပါ။ အိမ္မ်ား ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆုံၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အြန္လုိင္းနွင္႔ ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။