သီးသန္႔ေပၚလစီ (ဂ်ီဒီပီအာရ္ လုိက္နာရန္)

 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားစုေဆာင္းျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္းႏွင္႔ ေ၀ငွျခင္း

ဤ၀က္ဆုိက္တြင္ ရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ ကြ်န္မတုိ႔က ပုိင္ပါသည္။ သင္အားျဖင္႔ ေစတနာတရားျဖင္႔ အီးမဲမွ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ အျခား စာမ်က္ႏွစ္တစ္ခုခုမွ ေပးပုိ႔ျခင္း၊ တျခား နည္းလမ္းအားျဖင္႔ တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္မွသာ ကြ်န္မတုိ႔ အသုံးျပဳရပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားသူမည္သူအားမွ် တစ္ဆင္႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွါးရမ္းျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ကြ်န္မတုိ႔အားသင္ဆက္သြယ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင္႔စပ္ဆုိင္ၿပီး သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင္႔ ဆက္သြယ္ပါမည္။ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြ်န္မတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းအစည္းျပင္ပမည္သူအားမွ် ေ၀ငွမည္မဟုတ္။ သင္ေတာင္းဆုိမွသာ လုိအပ္သလုိ လုပ္ပါမည္။ သင္ဆႏၵမရွိပါက ထူးျခားေသာအစီအစဥ္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္အသစ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈအသစ္မ်ား ႏွင္႔ ေပၚလစီအ သစ္ေျပာင္းလဲေသာအခါ အီးမဲလ္ျဖင္႔သင္႔အားဆက္သြယ္ပါမည္။

မွာယူႏုိင္သည္

ကြ်န္မတုိ႔ထံ မွာယူမႈမ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရာတြင္ အသုံးျပဳဖုိ႔သာ သင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေတာင္းဆုိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔ထံမွ ၀ယ္ယူလုိပါက သင္၏အခ်က္အလက္မ်ား (နာမည္၊ အီးေမးလိပ္စာ၊ ပုိ႔ေပးရမည္႔လိပ္စာ) ႏွင္႔ ဘဏ္အခ်က္အလက္ (ခရစ္ဒိစ္ကတ္နံပတ္၊ ကုန္ဆုံးမည္႔ရက္) တုိ႔ကုိ ပုိ႔ေပးဖုိ႔လုိသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေငြေပးေခ်ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္သာျဖစ္ၿပီး သင္၏မွာယူမႈအတြက္ သာျဖစ္ပါသည္။ မွာယူမႈတြင္ အခက္အခဲတစ္စုံတရာ ရွိခဲ႔ပါက ဤအခ်က္အလက္မ်ား အတုိင္းသင္႔အားဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထု႔ိျပင္ ကြ်န္မတုိ႔ ၀က္ဆုိက္မွာ မွာယူမႈတုိင္းတြင္ ကြ်န္မတုိ႔အား အီးမဲလ္ျဖင္႔ ဆက္သြယ္မႈျပဳဖုိ႔ သင္သေဘာတူရမည္။ သင္႔ခံယူခ်က္မ်ား၊ သင္စိတ္၀င္စားေသာ ထြက္ကုန္မ်ားအေၾကာင္း သင္သိေအာင္ ေ၀ငွဖုိ႔ သေဘာတူရမည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည္႔အခ်ိန္ျဖစ္ေစ သင္ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။

ကုိကီးစ္

ဤ၀က္ဆုိက္တြင္ ကုိကီးစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။ ကုိကီးစ္ ဆုိသည္မွာ ၀က္ဆုိက္သုိ႔လာေရာက္ လည္ပတ္သူ၏ ကြန္ျပဴတာထဲတြင္ ေဒတာတစ္ခုကုိ ထည္႔လုိက္ၿပီး ေနာက္ေနာင္လာေရာက္ရာတြင္ အဆင္ေျပေစရန္ ကူညီေသာအရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင္အား ကြ်န္မတုိ႔၀က္ဆုိက္မွ သင္၀င္ေသာအခါ သိလုိက္သည္ႏွင္႔ သင္သည္ သင္၏ပတ္စ္၀ပ္ ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ထည္႔သြင္းစရာ မလုိပဲ သင္မွာယူေသာအခါတုိင္း အတြက္ သုိေလွာင္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ကုိကီးစ္မ်ားအားျဖင္႔ ကြ်န္မတုိ႔၏ ၀က္ဆုိက္ကုိ အသုံးျပဳသူမ်ား စိတ္၀င္စားေသာအရာမ်ား ေလ႔လာသိရွိႏုိင္ၿပီး ကြ်န္မတုိ႔၏ ၀က္ဆုိက္ကုိ ပုိၿပီးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိ္င္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုိကီးအသုံးျပဳျခင္းျဖင္႔ မိမိ၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာအခ်က္အလက္မ်ားအား လင္႔လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ျပိဳင္ပြဲမ်ား

ရံဖန္ရံခါ ကြ်န္မတုိ႔ ၀က္ဆုိက္မွ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ သင္၏အျမင္မ်ားကုိ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေတာင္းခံမႈမ်ားသည္ စိတ္၀င္စားသူမ်ားသာ စိတ္ေစသနာသက္သက္ အားျဖင္႔ ပါ၀င္ႏုိင္ၿပီး မပါ၀င္ခ်င္ပါကလည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံေသာအခါ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္႔ အခ်က္အလက္ (နာမည္၊ ဆက္သြယ္ရမည္႔လိပ္စာ) ႏွင္႔ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား (ေဒသနံပတ္၊ အသက္အပုိင္းအျခား) တုိ႔ပါ၀င္မည္။ ဆက္သြယ္ရမည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားက အႏုိင္ရသူႏွင္႔ ဆုမ်ားကုိ ေၾကျငာ အသိေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ သုံးသပ္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကုိ ဤ၀က္ဆုိက္အသုံးျပဳသူမ်ား ေက်နပ္အားရေစရန္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

၀က္ဆုိက္အားသင္၀င္ေရာက္မႈႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ကြ်န္မတုိ႔အား ဆက္သြယ္ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ မည္သည္႔အခ်ိန္ျဖစ္ေစ သင္ရုပ္သိမ္းႏုိင္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါက ကြ်န္မတုိ႔ထံ ခ်က္တင္လုပ္ျခင္း၊ အီးေမးလ္ သုိ႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ေပးထားေသာ ဖုန္းနံပတ္မ်ားျဖင္႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။

  • ကြ်န္မတုိ႔ထံတြင္ရွိေသာ သင္ႏွင္႔ဆုိင္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား (အကယ္၍ရွိပါက)
  • သင္႔အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလုိျခင္း၊ အမွန္ျပင္လုိပါက
  • သင္႔အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ေစလုိပါက
  • သင္႔အခ်က္အလက္မ်ားအား ကြ်န္မတုိ႔အသုံးျပဳေသာအရာမ်ားႏွင္႔ တစ္ခုခုေျပာလုိပါက

အခ်က္အလက္လုံျခဳံျခင္းဆုိင္ရာ

သင္၏၀ယ္ယူမႈအခ်က္အလက္တုိင္းကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ စက္ရုံစံႏႈန္းအတုိင္း သတိထားပါသည္။ သင္၏ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြ်န္မတုိ႔၀က္ဆုိက္သုိ႔ သင္ပုိ႔ေသာအခါ အြန္လုိင္းမွာေရာ၊ ေအာ႔ဖ္လုိင္းေရာ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုံျခဳံစြာသိမ္းထားပါသည္။ သင္၏ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ား (ဥပမာ ခရစ္ဒစ္ကတ္အခ်က္အလက္မ်ား)ကုိ လုံျခဳံစိတ္ခ်စြာ ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါသည္။ လိပ္စာဘားေပၚတြင္ ေသာ႔ေလးကုိ ၾကည္႔ၿပီး https နားတြင္ ၾကည္႔ကာ ကြ်န္မတုိ႔ ၀က္ဆုိက္အား သင္စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ခရစ္ဒစ္ကတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ကြ်န္မတုိ႔ ၀က္ဆုိက္တြင္ မသုိထားပါ။ ကြ်န္မတုိ႔ထံသုိ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပုိ႔ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အြန္လုိင္းသုံးေသာအခါတြင္သာမက မသုံးေသာအခါတြင္ပါ လုံျခံဳေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ကြ်န္မတုိ႔တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာအလုပ္သမားက သင္႔အတြက္အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ (ဥပမာ ေငြေပးေခ်ဖုိ႔) လုိအပ္ေသာအခါတြင္မွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳခြင္႔ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ား သုိေလွာင္ထားေသာ ကြန္ျပဴတာ ဆာဗာမ်ားကုိ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာတြင္သိမ္းထားပါသည္။ အကယ္၍ ဤအခ်က္အလက္မ်ား ေပၚလစီအတုိင္း ကြ်န္မတုိ႔ မလုပ္ေဆာင္သည္ ဟု သင္ခံစားရပါက ကြ်န္မတုိ႔အား ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္