လွဴဒါန္းသူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင္႔ အက်ိဳးအျမတ္မယူျခင္း

အယ္လ္ဂ်ီဂ်ီသာသနာလုပ္ငန္းသည္ ရက္ေရာစြာ လွဴဒါန္းၾကေသာ အလွဴရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈႏွင္႔ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ က်မ္းစာေလ႔လာျခင္း ဂ်ာနယ္မ်ား ေရာင္းရေငြျဖင္႔ ရပ္တည္ပါသည္။ အယ္လ္ဂ်ီဂ်ီသည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ 501(c) (3) အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ဘုတ္ဒါရုိက္တာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ တည္ရွိေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

က်မ္းစာေလ႔လာျခင္း ဂ်ာနယ္ ေရာင္းရေငြ ၁၀၀% ကုိ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။ ဘာသာစကား ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္သုိ႔ ဘာသာျပန္ရာတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ဘုရားသခင္အား ႀကီးျမတ္စြာ ခ်စ္ၿပီး က်မ္းစာေလ႔လာျခင္းတစ္ခု၊ ဘာသာျပန္တစ္ခု၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အား ကူညီရန္အတြက္ ကြ်န္မတုိ႔က လုိအပ္ေသာ သင္ေထာက္ကူမ်ားကုိ ကမာၻအႏွံ႕အျပားသုိ႔ ေပးလွဴပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစြာ ႏွင္႔ ဘာသာစကားေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာသုိ႔ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ သင္ကူညီလုိပါသလား။